Tình yêu

💚Ngày mà cậu cần tới tôi

💚Đừng bắt tôi đợi chờ quá lâu… Bởi vì ngày mà cậu cần tới tôi, cũng có thể sẽ là ngày mà tôi từ bỏ đợi chờ..
🌏Chuyên mục Tình yêu