💚Nước mắt anh hùng

Người ta thường chê Lưu Bị khóc lóc, ủy mị, tới nỗi có luôn câu thành ngữ bốn chữ "khóc như Lưu Bị".. Có điều, lật toàn bộ sơ yếu lý lịch của họ Lưu

Xem thêm